Fypryst Combo roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek
Rabatnawet
-5%

Fypryst Combo roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek

Fypryst Combo roztwór do nakrapiania do leczenia inwazji pcheł i związanego z nią inwazji kleszczy lub inwazji wsza u kotów i fretek.

szczegółowy opis produktu
Ochrona przed kleszczami
Ochrona przed pchłami
Ochrona przed wszami
Cena brutto: od 19.95  ? od 18.99 
-5 %Fypryst Combo roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek 1 x 0,5 ml

Fypryst Combo roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek 1 x 0,5 ml

1 x 0,5 ml
Cena: 19.95  (19.95  / szt)? Cena promocyjna: 18.99  (18.99  / szt)
0.2 punkt lojalnościowy
Dostawa: 3 dzień roboczy?
Koszt przesyłki: Tabela opłat?
szt: Do koszyka
W magazynie
Opis produktu

Fypryst Combo roztwór do nakrapiania do leczenia inwazji pcheł i związanego z nią inwazji kleszczy lub inwazji wsza u kotów i fretek.

ULOTKA INFORMACYJNA

Fypryst Combo 50 mg/60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

KRKA, d.d., Novo Mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo Mesto

Słowenia

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Fypryst Combo 50 mg/60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek

Fipronil, (S) - Metopren

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda 0,5 ml pipetka zawiera:

Substancja czynna:

Fipronil 50 mg

(S) – Metopren 60 mg

Substancje pomocnicze:

Butylohydroksyanizol (E320) 0,10 mg

Butylohydroksytoluen (E321) 0,05 mg

Klarowny roztwór o barwie żółtej.

4. WSKAZANIA LECZNICZE

U kotów:

Produkt jest przeznaczony do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z

kleszczami i/lub wszołami.

- Eliminacja pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom

dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez

hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze)

pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 6

tygodni po podaniu.

- Eliminacja kleszczy (Ixodes ricinus. Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Jak

wykazały dane doświadczalne działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się do 2 tygodni po

podaniu.

- Eliminacja wszołów (Felicala subrostratus).

Produkt może być stosowany jako element strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry

(APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii.

U fretek:

Produkt jest przeznaczony do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z

kleszczami.

- Eliminacja pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom

dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez

hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze)

pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły.

- Eliminacja kleszczy (Ixodes rícinus). Jak wykazały dane doświadczalne działanie roztoczobójcze

produktu utrzymuje się przez 4 tygodnie po podaniu.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u kociąt w wieku poniżej 8

tygodni i/lub ważących mniej niż 1 kg. Nie należy stosować produktu u fretek poniżej 6 miesięcy.

Nie stosować produktu u zwierząt chorych (cierpiących na choroby ogólne, gorączkę) lub u zwierząt

w okresie rekonwalescencji.

Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a

nawet zgonu.

Z powodu braku odpowiednich badań nie zaleca się stosowania produktu u gatunków innych niż

docelowe.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Koty

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty)

obserwowano również przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (odbarwienie skóry i utrata

sierści, świąd, zaczerwienienie skóry) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. Czasami obserwowano

nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, nerwowość) lub

wymioty.

Jeżeli dojdzie do wylizania produktu może pojawić się krótkotrwałe ślinienie wywołane działaniem

nośnika.

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej,

lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania

(www.urpl.gov.pl).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty, fretki

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA

Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę o zawartości 0,5 ml na kota, co odpowiada minimalnej

zalecanej dawce 5 mg/kg fipronilu oraz 6 mg/kg (S)-metoprenu (przez nakrapianie).

Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę o zawartości 0,5 ml na fretkę, co odpowiada dawce 50 mg

fipronilu oraz 60 mg (S)-metoprenu na fretkę (przez nakrapianie).

Sposób podawania:

1. Należy wyjąć pipetkę jednodawkową z opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej,

odkręcić i zdjąć końcówkę.

2. Odwrócić końcówkę i umieścić drugim końcem na pipetce. Nacisnąć i przekręcić końcówkę, aby

przebić zamknięcie, po czym zdjąć ją z pipetki.

3. Nanieść na skórę u nasady szyi przed łopatkami.

4. Odgarnąć sierść zwierzęcia tak, aby widoczna była skóra. Przyłożyć koniec pipetki do skóry i

kilkukrotnie ścisnąć, w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę w jednym miejscu.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Minimalna przerwa między kolejnymi zabiegami wynosi 4 tygodnie.

10. OKRES(Y) KARENCJI

Nie dotyczy.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Przechowywać w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

etykiecie, po upływie „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego

miesiąca.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Pchły przenoszone przez zwierzęta domowe często bytują w klatkach, miejscach gdzie zwierzę śpi i

odpoczywa (np. na dywanie, miękkiej tapicerce). W przypadku masowej inwazji i tuż przed

zastosowaniem środków ochronnych należy takie miejsca regularnie odkurzać oraz spryskiwać

odpowiednimi środkami owadobójczymi.

Nie ma danych dotyczących skuteczności produktu po kąpieli/umyciu zwierzęcia szamponem w

przypadków kotów i fretek. Niemniej jednak, na podstawie informacji dotyczących skuteczności u

psów, które umyto szamponem 2 dni po podaniu produktu, nie zaleca się kąpania zwierząt przez 2 dni

po podaniu produktu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Chronić oczy zwierzęcia przed kontaktem z produktem.

Bardzo ważne jest, by podać produkt w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać, oraz nie

dopuścić do wylizywania go przez inne zwierzęta, z którymi przebywa.

Pomimo podania produktu możliwe jest zagnieżdżanie się pojedynczych kleszczy, zatem nie można

całkowicie wykluczyć ryzyka transmisji chorób zakaźnych w niekorzystnych warunkach.

Ciąża i laktacja:

Koty: Brak danych dotyczących toksyczności produktu u kociąt poniżej 8 tygodnia życia

pozostających w kontakcie z matką poddawaną terapii. W powyższym przypadku należy zachować

szczególną ostrożność.

Fretki: Badania laboratoryjne u kotów nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu

szkodliwego dla samicy. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w

czasie ciąży i laktacji nie zostało określone u fretek.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wzrasta w przypadku przedawkowania

U kotów

Badania laboratoryjne dotyczące bezpieczeństwa produktu u gatunków docelowych, prowadzone na

kotach i kociętach w wieku 8 tygodni i starszych o masie ciała około 1 kg, którym przez 6 miesięcy

podawano comiesięcznie dawki pięciokrotnie większą od zalecanych, nie wykazały żadnych działań

niepożądanych.

Po podaniu produktu może wystąpić świąd. Przedawkowanie produktu powoduje sklejanie się sierści

w miejscu podania, które znika w ciągu 24 godzin po podaniu produktu.

U fretek

U fretek w wieku od 6 miesięcy po czterokrotnym podaniu produktu w podaniach jeden raz na dwa

tygodnie w dawce pięciokrotnie przewyższającej dawkę zalecaną u niektórych zwierząt

obserwowano spadek masy ciała.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Produkt może wywoływać podrażnienie błon śluzowych, skóry i oka i dlatego należy unikać jego

kontaktu z jamą ustną, skórą i oczami.

Osoby o znanej nadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol powinny unikać kontaktu z

produktem. Należy unikać bezpośredniego kontaktu zawartości pipetki z palcami, a w przypadku, gdy

taki kontakt miał miejsce, należy umyć ręce wodą i mydłem.

Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu produktu z oczami, należy przepłukać je czystą wodą.

Po podaniu produktu należy umyć ręce.

Podczas podawania produktu nie należy palić, pić ani jeść.

Należy unikać dotykania leczonych zwierząt i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z nimi, aż do

momentu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu. Dlatego też zaleca się podanie produktu

zwierzęciu w godzinach wieczornych. Wkrótce po podaniu zwierzęta nie powinny spać z

właścicielami, a w szczególności z dziećmi.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami. Fipronil i (S)-Metopren nie powinny się przedostawać do cieków wodnych,

ponieważ mogą być niebezpieczne dla ryb i innych organizmów wodnych.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

13.06.2019 r.

15. INNE INFORMACJE

Pudełko tekturowe zawiera 1, 3, 6 lub 10 pipetek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy

kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

OPINIE KLIENTÓW