Polityka prywatności i zarządzanie danymi osobowymi

Skrócone informacje na temat ochrony prywatności

o administrowaniu danych dostępnych za pośrednictwem strony internetowej

firmy Petissimo Sp. z o.o

Petissimo Sp. z o.o. (siedziba: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146., KRS: 17-09-011567, numer telefonu: +48 12 251 8282, e-mail: info@petissimo.pl, samodzielnie reprezentuje: Dr Varga Józsefné dyrektor zarządzający), jako administrator danych uważa za ważne uszanowanie i egzekwowanie prawa swoich klientów i dotyczących wszystkich osób naturalnych (dalej jako. interesariuszy) do administrowania danych, dlatego tą drogą poinformuje interesariuszów, że uszanuje prawo prywatności interesariuszów i podczas administrowania danych obejdzie się według przepisów materialnych i proceduralnych obowiązującego prawa węgierskiego, aktualne obowiązującego Regulaminu Ochrony danych i Polityki Prywatności, oraz  innych przepisów wewnętrznych.

Niniejszy skrótowy Informator na temat ochrony prywatności jest krótkim wyciągem Regulaminu Ochrony danych i Polityki Prywatności administratora danych (dalej: Regulamin), który powstał w tym celu, żeby skrótowo poinformować interesariuszów o najważniejszych zasadach administrowania danych, dostępnych przez stronę internetową do administrowania danych. Niniejszy Informator należy traktować jako załącznik Regulaminu, i w kwestiach i tematach nie objętych Informatorem, oraz powstanowienia dotyczącach ustaw są wytycznymi i razem z nimi należy go interpretować. Informator i Regulamin są dostępne w całości w rzeczywystym miejscu administrowania danych, pod adresem 1094 Budapest, Táblás u. 36.

Kim są interesariusze?

Krąg interesariuszy: Interesariuszem jest każda osoba, która jest identyfikowana na podstawie określonych, osobowych danych albo - bezpośrednio lub pośrednio-, której dane przetwarza Administrator danych. Interesariuszami są więc na przykład klienci, rejestrujący się na stronie internetowej, zapisujący się na newsletter.

Kto administruje moje dane?

Dane mogą być obsługiwane przez Pracowników Administratora wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonywania ich obowiązków.

Administrator danych zwraca uwagę zainteresowanym, że wykonuje wspólne przetwarzanie danych wraz z przedsiębiorstwami należącymi do grupy firm Tolnagro, tak jak Tolnagro Sp. z o.o, PrimaVet Sp. z o.o, Newcopharm Hungaria Sp. z o.o, Szpital zwierzęcy Sp. z o.o w komitacie Szabolcs-Szatmar, Tolnavet Weterynaryjna Sp. z o.o, Trans-cor-vet Handlowy i Transportowa Sp. z o.o, z poniższych celów:

a)   Administrowanie danych związane z korespondencją z klientami

1.       Celem wspólnego administrowania danych jest: najwyższy poziom obsługi dla danego klienta

2.       Zakres i cel przetwarzania danych we wspólnym administrowaniu danych:

nazwisko*

identyfikacja

numer telefonu

kontakt

e-mail adres*

kontakt

pytanie, inne dane podane przez interesariusza

odpowiedź

1.       Sposób wspólnego administrowania danych: wspólna baza danych, do których poziomy dostępu są określane przez poszczególnych administratorów, tylko ten może mieć dostęp do danych, który w związku z tym ma zadanie.

Jakie rodzaje działań przetwarzania danych wykonuje Administrator danych i w jakim celu, jak długo administruje moje dane?

Jednorazowa prośba o informacje

Administrator danych umożliwia interesariuszom, by podając następnie wyszczególnione dane, mogli prosić o informację od Administratora danych.

Prośba o informacje polega na dobrowolnym zezwoleniu.

Krąg interesariuszy: Każda fizyczna osoba, która skontaktuje się z Administratorem danych i poprosi o informację od Administratora danych przy podaniu swoich osobowych danych.

Zakres i cel przetwarzania danych:

nazwisko*

identyfikacja

numer telefonu

kontakt

e-mail adres*

kontakt

pytanie, inne dane podane przez interesariusza

odpowiedź

Celem administrowania danych jest dostarczenie odpowiednich informacji i kontakt z interesariuszem.

źródło danych osobowych: interesariusz

Sposób przetwarzania danych: w formie elektronicznej i / lub w papierowej, w zależności od sposobu utrzymania kontaktu.

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Okres przetwarzania danych: do zrealizowania celu. W tym przypadku, jeżeli żądanie informacji i / lub udostępnienie informacji ma skutek prawny, lub w podobnym znaczącym stopniu dotyczy interesariusza, lub Administratora danych, Administrator dane przetwarza w każdym przypadku w okresie przed upływem przedawnienia.

Przekazywanie danych: nie będą przekazane trzecim osobom.

 

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku z administrowaniem danych nie nastąpi.

W związku z danymi zaznaczonymi * Administrator danych zwróci uwagę na to, że jeśli interesariusz nie poda Administratorowi wymaganych danych, wtedy Administrator danych odmówi świadczenia usługi (przetwarzania danych).

Dane przetwarzane podczas ciągłego, regularnego utrzymania kontaktu z interesariuszem

Administrator danych zapewnia, żeby interesariusz utrzymał z nim ciągle lub regularnie kontakt w różny sposób i na różnych forach. Wymieniając przykłady takim może być utrzymanie kontaktu elektronicznie, jak e-mail, lub drogą pocztową lub telefonicznie itp. (Na przykład korespondencja z interesariuszem)

Podstawą prawną administrowaniu danych jest dobrowolne zezwolenie interesariusza. W tym przypadku, jeśli Administrator danych i interesariusz zawierają umowę ze sobą, na przykład o używaniu któregoś produktu, Administratora danych, podstawą prawną administrowania danych jest zawarcie umowy. Nawiązanie i utrzymanie kontaktu, jak administrowanie wymaganych danych może opierać się na uzasadnionym interesie interesariusza, trzeciej osoby lub Administratora danych, oraz również na innych w ustawach określonych podstawach prawnych, może też być na przykład na podstawie ustawy obowiązkowej (patrz rozdział Podstawa prawna, legalność). W przypadku prośby Administrator danych poinformuje interesariusza, na podstawie której podstawy prawnej przetwarza dane.

Krąg interesariuszy

Każda osoba fizyczna, w tym również osoba fizyczna działająca w imieniu organizacji, która oprócz jednorazowej prośby o informacje, ciągle lub regularnie utrzymuje kontakt z Administratorem danych.

Zakres i cel przetwarzania danych:

nazwisko*

identyfikacja

numer telefonu

kontakt

e-mail adres*

kontakt

pytanie, inne dane podane przez interesariusza

odpowiedź

Celem przetwarzania danych jest utrzymanie kontaktu z interesariuszem, odpowiedzi i rozwiązywanie pojawiających się pytań, prośb i innych.

źródło danych osobowych:sam interesariusz

Sposób przetwarzania danych: w formie elektronicznej i / lub w papierowej, w zależności od sposobu utrzymania kontaktu.

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Okres przetwarzania danych: do zrealizowania celu, albo jeśli interesariusz lub trzecia osoba, lub interes Administratora danych, lub spełnienie zobowiązania wymaga, wtedy po realizowaniu celu, do zaprzestania interesu, lub do zaistnienia spełnienia zobowiązania. Jeśli sposób przetwarzania danych lub na podstawie innej ustawy obowiązkowo określa okres administrowania danych, wtedy Administrator danych do czasu określonego w danej ustawie przetwarza dane.

Przekazywanie danych: nie będą przekazane osobom trzecim.

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku administrowaniem danych nie nastąpi.

W związku z danymi zaznaczonymi * Administrator danych zwróci uwagę na to, że jeśli interesariusz nie poda Administratorowi wymaganych danych, wtedy Administrator danych odmówi świadczenia usługi (przetwarzania danych).

 

Program lojalności

Rejestr i program lojalnościowy Administratora danych jest ekskluzywną, świadczoną dla pewnej grupy interesariuszy usługą, której celem jest zapewnienie rabatów dla osób figurujących w rejestrze służącym do tego celu.

Uczestnictwo w programie lojalnościowym opiera sią na dobrowolnym zezwoleniu i spełnieniu warunków formalnie określonych w oddzielnym regulaminie od niniejszego Regulaminu.

Krąg interesariuszy: Każda osoba fizyczna, która już skorzystała z usług Administratora danych, spełniła warunki stania się lojalnym klientem i przy podaniu swoich danych osobowych zamierza być stałym klientem.

Zakres i cel przetwarzania danych:

nazwisko*

identyfikacja

adres

kontakt

numer telefonu

kontakt

e-mail adres

kontakt

zapisanie się do newslettera

przesłanie newslettera

data zakupów webshop

identyfikacja

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja interesariuszy, podanie i kontrola ich uprawnień, poinformowanie interesariuszy o rabatach, akcjach, innych służących wyłącznie dla klientów/gości lojalnościowych, utrzymanie kontaktu.

źródło danych osobowych: sam interesariusz

Sposób przetwarzania danych: elektronicznie lub manualnie.

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Status członkowstwa po 3 (trzech) latach od ostatniego korzystania z usługi staje się nieaktywny.

Może się okazać, że do uczestnictwa w innych akcjach, programach zapewnionych dla klientów lojalnościowych wymagane jest podanie dalszych danych osobowych, ale w takich przypadkach Administrator danych jednocześnie z żądaniem danych, pisemnie poinformuje interesariusza o celu, sposobie i okresie przetwarzania danych. Takie pisemne informacje można obejrzeć w załącznikach niniejszego Regulaminu i dlatego są objęte ważnością Regulaminu.

Okres przetwarzania danych: na prośbę interesariusza do skreślenia/do końca określonego okresu (3 lata).

Przekazywanie danych: nie będą przekazane osobom trzecim.

Organizacyjne i techniczne czynności w celu ochorony przetwarzanych danych: patrz w oddzielnym rozdziale.

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku z administrowaniem danych nie nastąpi.

Przetwarzanie danych związanych z kuponem

Administrator danych umożliwia, żeby interesariusz realizował różne kupony, które w danej wartości można wykorzystać na produkty Administratora danych.

Realizowanie kuponu opiera się na dobrowolnym zezwoleniu.

Krąg interesariuszy: Każda osoba fizyczna, która zamierza realizować kupony w związku z jakimś produktem Administratora danych.  

Zakres i cel przetwarzania danych:

nazwisko użytkownika*

identyfikacja

e-mail adres*

kontakt

wartość kuponu*

dane potrzebne do realizacji i fakturowania

Kod kuponu*

identyfikacja

Celem administrowania danych jest to, żeby interesariusz podając swoje dane mógł otrzymać indywidualną ofertę związaną z kuponem, mógł realizować kupon, oraz utrzymanie kontaktu.

źródło danych osobowych: sam interesariusz

Sposób przetwarzania danych: elektronicznej i / lub w formie papierowej, manualny

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Okres przetwarzania danych: trwa do przedawnienia wykonalności tych praw i obowiązków wynikających z zależności prawnej, podczas której to zależności prawnej Administrator danych przetwarza dane osobowe, w związku z takimi danymi, które trafią do dokumentów i są poparte rozliczeniem księgowości, okres przetwarzania danych na podstawie (2) ustępu §169. ustawy C z roku 2000 wynosi przynajmniej 8 lat.

Przekazywanie danych: nie będą przekazane osobom trzecim.

 

Organizacyjne i techniczne czynności w celu ochorony przetwarzanych danych: patrz w oddzielnym rozdziale.

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku administrowaniem danych nie nastąpi.

W związku z danymi zaznaczonymi * Administrator danych zwróci uwagę na to, że jeśli interesariusz nie poda Administratorowi wymaganych danych, wtedy Administrator danych odmówi świadczenia usługi (przetwarzania danych).

 

Wysyłanie newslettera

Interesariusz przed lub podczas korzystania z usługi, lub w inny sposób, podając poniższej określone swoje dane, może zapisać się do newslettera.

Zapisanie sie do newslettera opiera się na dobrowolnym zezwoleniu.

Krąg interesariuszy: Każda osoba fizyczna, która zamierza regularnie dowiadywać się o wiadomościach, akcjach, rabatach Administratora danych, dlatego wraz z podawaniem swoich osobowych danych zapisuje się na usługę newslettera.

Zakres i cel przetwarzania danych:

nazwisko

identyfikacja

e-mail adres

przesłanie newslettera

Celem przetwarzania danych związanych z przesłaniem newslettera jest pełnozakresowe ogólne lub spersonalizowane informowanie adresata o najnowszych akcjach, wydarzeniach, wiadomościach, powiadomieniach o zmianach lub braku usług Administratora danych.

Przesłanie newslettera na podstawie umowy w imieniu i na korzyść Administratora danych dokonuje administrator danych, któremu powierzono to zadanie i jest określony w załączniku nr I niniejszego Regulaminu.

Przesyłanie newslettera odbywa się wyłącznie z uprzednią zgodą interesariusza. 

 Administrator danych i przetwarzający dane dla Administratora danych obsługuje, w tym celu zapisane dane osobowe, wyłącznie dopóty, dopóki interesariusz nie skreśli siebie z listu newslettera, lub zgodnie z punktem 11. nie da potwierdzenia.

Kiedykolwiek można anulować subskrypcję newslettera, na dole elektronicznych listów oraz drogą wniosku o rezygnacji, przesłanego na adres e-mailowy info@petissimo.pl.

Drogą pocztową można anulować subskrypcję newslettera pod następującym adresem: Petissimo Sp. z o.o, 1142 Budapest, Komáromi u. 35-37.

Administrator danych listę newslettera rewiduje co trzy lata i do przesyłania newslettera po trzech latach prosi o potwierdzenie zgody. Dane tego interesariusza, który nie da potwierdzającej zdgody, Administrator danych skreśli ze swojej bazy danych.

źródło danych osobowych: sam interesariusz

Sposób przetwarzania danych: elektroniczny, manualny

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Okres przetwarzania danych: Na prośbę interesariusza do skreślenia, lub jeśli interesariusz nie da dalszego potwierdzenia.

 

Administrator danych i przetwarzający dane prowadzi statystykę o czytelności przesłanych newsletterów, za pomocą kliknęć na linki umieśczone w newsletterze.

Rejestracja na stronę internetowej

Administrator danych umożliwia interesariuszom, żeby zarejestrowali się na jego stronę internetową, ułatwiając procedurę skorzystania z usług osiągalnych przez stronę internetową.

Rejestracja opiera się na dobrowolnej zgodzie.

Krąg interesariuszy: Każda osoba fizyczna, która z podaniem swoich danych osobowych dobrowolnie zarejestruje się na stronie internetowej Administratora danych.

Zakres i cel przetwarzania danych:

nazwisko*

identyfikacja

numer telefonu*

kontakt

numer telefonu komórkowego

kontakt

e-mail adres*

kontakt/informacja wymagana do zalogowania zostanie przesłana na adres e-mailowy, ten sposób służy też do identyfikacji

hasło

identyfikacja/wymagane do późniejszego zalogowania

adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer, piętro)

dane wymagane do przesyłki/fakturowania

inne pytanie, prośba

do odpowiedzi

zaznaczenie wybranego kanału kommunikacyjnego

kontakt

dane dotyczące pupila

dane wymagane do przesyłania newslettera

zaznaczenie sposobu dostawy

wymagane do realizacji

zaznaczenie sposobu płatności

wymagane do realizacji

Wskazanie subskrypcji na różne newslettery

do subskrypcji na newsletter

profil Facebooku

identyfikacja

Celem przetwarzania danych jest rejestrowanie danych interesariusza, jego uprawnienia, jego ulg, podanie dostępności, walidacja, kontrola, ułatwienie skorzystania z usług oraz utrzymanie kontaktu.

źródło danych osobowych:sam interesariusz

Sposób przetwarzania danych: elektroniczny, manualny

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Okres przetwarzania danych: Na prośbę interesariusza do skreślenia.

Przesyłanie danych: zostanie przekazane dla dostawcy usług hostingowych (patrz załącznik nr I.)

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku z administrowaniem danych nie nastąpi.

W związku z danymi zaznaczonymi * Administrator danych zwróci uwagę na to, że jeśli interesariusz nie poda Administratorowi wymaganych danych, wtedy Administrator danych odmówi świadczenia usługi (przetwarzania danych).

Zalogowanie na stronie internetowej

Użytkownik może zalogować się na stronie internetowej, po rejestracji.

Zalogowanie opiera się na dobrowolnej zgodzie.

Krąg interesariuszy: Każda osoba fizyczna, która wcześniej zarejestrowała się na stronie internetowej Administratora danych i tam zaloguje się z dobrowolnym podaniem swoich danych osobowych.

Zakres i cel przetwarzania danych:

e-mail adres podany podczas rejestracji

identyfikacja do zalogowania

hasło*

identyfikacja do zalogowania

profil Facebooku

identyfikacja do zalogowania

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja interesariuszy logujących się na stronie internetowej, zapewnienie ich uprawnień, sprawdzenie wcześniej podanych danych – w razie potrzeby-, modyfikacja oraz utrzymanie kontaktu.

źródło danych osobowych:sam interesariusz

Sposób przetwarzania danych: elektroniczny, manualny

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Okres przetwarzania danych: Na prośbę interesariusza do skreślenia.

Przesyłanie danych: zostanie przekazane dla dostawcy usług hostingowych (patrz załącznik nr I.)

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku z administrowaniem danych nie nastąpi.

W związku z danymi zaznaczonymi * Administrator danych zwróci uwagę na to, że jeśli interesariusz nie poda Administratorowi wymaganych danych, wtedy Administrator danych odmówi świadczenia usługi (przetwarzania danych).

 

Przetwarzanie danych związanych z zamówieniem

Administrator danych umożliwia interesariuszowi, żeby przez jego stronę internetową zamówił/a jeden lub więcej produktów (usług).

Zamówienie opiera się na dobrowolnej zgodzie.

Krąg interesariuszy: Każda fizyczna osoba, która na stronie internetowej Administratora danych zamówi produkt, z dobrowolnym podaniem swoich danych osobowych.

Zakres przetwarzanych danych:

nazwisko*

identyfikacja

e-mail adres*

kontakt

hasło

zalogowanie/ identyfikacja

kraj

dane wymagane do fakturowania

miasto

dane wymagane do fakturowania

adres

dane wymagane do fakturowania

numer telefonu

kontakt

Nazwa i ilość zamówionego produktu

dane wymagane do realizacji ifakturowania

sposób płatności

dane wymagane do fakturowania

adres fakturowania (nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, ulica, numer, dodatkowe dane)*

dane wymagane do fakturowania

adres dostawy (nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, ulica, numer, dodatkowe dane)*

dane wymagane do dostawy

Wybrany przez interesariusza sposób dostawy*

dane wymagane do dostawy

numer karty bankowej

dane wymagane do realizacji transakcji finansowej z kartą bankową/kredytową

kod CVV

dane wymagane do realizacji transakcji finansowej z kartą bankową/kredytową

data ważności karty bankowej

 

dane wymagane do realizacji transakcji finansowej z kartą bankową/kredytową

identyfikator zamówienia*

wymagane do późniejszego odszukania zamówienia

data zamówienia*

wymagane do realizacji, do odszukania

całkowita kwota

dane wymagane do realizacji finansowej

kod kuponu

dane wymagane do realizacji finansowej

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja interesariuszy zamawiających produkt przez stronę internetową, zapewnienie i sprawdzenie ich uprawnień, uproszczenie i zapewnienie zamówienia, oraz utrzymanie kontaktu.

źródło danych osobowych:sam interesariusz

Sposób przetwarzania danych: elektroniczny, manualny, w przypadku emisji papierowego dokumentu w formie papierowej,

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Okres przetwarzania danych: trwa do przedawnienia wykonalności tych praw i obowiązków wynikających z zależności prawnej, podczas której to zależności prawnej Administrator danych przetwarza dane osobowe, w związku z takimi danymi, które trafią do dokumentów i są poparte rozliczeniem księgowości, okres przetwarzania danych na podstawie (2) ustępu §169. ustawy C z roku 2000 wynosi przynajmniej 8 lat.

Przekazywanie danych: jeśli Administrator danych nie sam wykonuje, to zostaną one przekazane trzeciemu Partnerowi, wykonującemu dostawę. Patrz Załącznik nr I o Partnerach. 

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku z administrowaniem danych nie nastąpi.

W związku z danymi zaznaczonymi * Administrator danych zwróci uwagę na to, że jeśli interesariusz nie poda Administratorowi wymaganych danych, wtedy Administrator danych odmówi świadczenia usługi (przetwarzania danych).

 

Przetwarzanie danych związene z przesłaneim SMS-a

Interesariusz w związku ze swoim zamówieniem może zapisać się na usługę wysyłania sms-a przez Administratora danych z następnie określonymi danymi. Usługa przesyłania sms-a według punktu d) § 3. ustawy XLVIII r. 2008 nie jest reklamą, lecz funkcją wygody, za pomocą której interesariusz dowie się o statusie swojego zamówienia.

Skorzystanie z usługi przesyłania sms-a opiera się na dobrowolnej zgodzie.

Krąg interesariuszy: Każda osoba fizyczna, która chciałaby dowiedzieć się o statusie swojego zamówienia, dlatego podając swoje dane osobowe zapisuje się na usługę przesyłania sms-a.

Zakres i cel przetwarzania danych:

nazwisko

identyfikacja

numer telefonu

wymagany do przesyłania sms-a

Celem przetwarzanie danych związanych z przesłaniem sms-a jest osobiste poinformowanie adresata o stanie jego zamówienia.

źródło danych osobowych: sam interesariusz

Sposób przetwarzania danych: elektroniczny, zapis manualny, przesyłanie automatyczne

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Jeśli przesłania sms-a na podstawie umowy dokonuje obsługujący dane w imieniu i na korzyść Administratora danych, osoba obsługująca dane zostanie określona w załączniku nr I. niniejszego Regulaminu.

Administrator danych i obsługujący dane Administratora danych (patrz załącznik nr I.) obsługuje, w tym celu zbierane dane, wyłącznie dopóty, dopóki nie nastąpi zrealizowanie zamówienia interesariusza, lub do wcześniejszego terminu, póki interesariusz nie prosił o skreślenie danych.

Interesariusz kiedykolwiek może siebie anulować z bazy danych przesyłaniem odpowiedzi na otrzymany sms oraz drogą przesłania prośby o anulowanie na adres e-mail info@petissimo.pl.

Interesariusz drogą pocztową może siebie anulować z bazy danych sms pod następującym adresem: Petissimo Kft., 1142 Budapest, Komáromi u. 35-37.

Przetwarzanie danych związane z kartą bankową

Administrator danych umożliwia, żeby interesariusz za równowartość produktu zapłacił kartą bankową (w tym kartą kredytową).

Administrator danych otrzyma jako dane identyfikator transakcji i potwierdzenie pomyślności transakcji, nie przetwarza danych karty bankowej.

Krąg interesariuszy: Każda osoba fizyczna, która zamierza zapłacić kartą bankową.

Zakresy i cele przetwarzania danych:

identyfikator transakcji

identyfikacja do transakcji finansowej

pomyślność

identyfikacja do transakcji finansowej

Celem przetwarzania danych jest ułatwienie realizacji finansowej za pomocą karty bankowej.

źródło danych: bank partnerski.

Przekazywanie danych: nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Ze względu na to, że interesariusz może zapłacić przez stronę internetową kartą bankową, Administrator danych zrobi wszystko w tym celu, aby otrzymał jak najmniej danych i na możliwie najkrótszy okres. Z danymi może zapoznać się wyłącznie kierownictwo Administratora danych.

Obsługę danych karty bankowej, identyfikację, obciążenie karty i do niej dołączonego konta dany bank wykonuje na podstawie własnego regulaminu ochrony prywatności i administrowania i ochrony danych, oraz biznesowego i innego. 

Uzupełniając powyższe, okres przetwarzania danych wynosi 5 lat (okres przedawnienia).

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku z administrowaniem danych nie nastąpi.

Przetwarzanie danych związanych z danymi bankowymi

Administrator danych umożliwia, żeby interesariusz za równowartość produktu zapłacił przelewem bankowym, ponadto Administrator danych wynagrodzenie i inne honoraria Pracowników wypłaci przelewem bankowym oraz zobowiązania finansowe na rzecz stron trzecich dokona przelewem bankowym.

Przelew interesariusza przez bank bazuje na dobrowolnej zgodzie, spełnienie zobowiązania finansowego interesariuszy, jako pracownikom i dla innych stron trzecich i dlatego przetwarzanie ich danych na podstawie ustawy i umowy jest obowiązkowe.

Krąg interesariuszy: Każda fizyczna osoba, która zamierza zapłacić przelewem bankowym, ponadto każdy pracownik i każda strona trzecia, dla której zostaje zainicjowany przez Administratora danych przelew bankowy.

Zakresy i cele przetwarzania danych:

nazwisko właściciela konta

identyfikacja

numer konta bankowego

identyfikacja

komunikat

identyfikacja

suma

identyfikacja

Celem przetwarzania danych jest ułatwienie, sprawdzenie transferu finansowego przez interesariusza oraz dokonanie transferu finansowego dla interesariusza.

źródło danych osobowych: sam interesariusz.

Sposób przetwarzania danych: w elektronicznej i / lub w formie papierowej, manualnej.

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

W celu zachowania tajemnicy bankowej i biznesowej Administrator podejmie wszelkie starania w tym celu, żeby o powyższych danych został poinformowany tylko ten Pracownik, któremu jest to koniecznie do wykonania jego zadań i posiada do tego odpowiednie uprawnienie.

Czynność i procedura związana z przetwarzaneim danych jest następująca:

Interesariusz dokonuje przelewu bankowego przez wybrany i osiągalny przez niego kanał.

Interesariusz z zakończeniem przelewu bankowego dla Administratora danych udostępnia powyższe informacje, więc po udanym przelewie bankowym na konto bankowe Administratora danych dotrze przelana kwota i powyższe dane.

W przypadku przelewu bankowego przez Administratora danych pracownik Administratora danych, na podstawie faktur, dokumentów i innych, skompletuje listę adresatów przelewu, dołączy do nich kwoty znaczące finansową realizację, potem po zatwierdzeniu kierownika, dokonuje przelewu bankowego.

Administrator danych sprawdza przelewy bankowe niezależnie od tego czy jest mowa o przelewach przychodzących czy wychodzących.

Dane przelewu bankowego Administrator danych może przekazać pracownikowi przetwarzającemu dane, jeśli ze związaną czynnością ma autoryzowanego pracownika przetwarzającego dane (np. księgowość).

Okres przetwarzania danych: W stosunku danych do identyfikacji i utrzymania kontaktu trwa do przedawnienia egzekwowania praw i obowiązków pochodzących z tych stosunków prawnych, w związku którego stosunku prawnego Administrator danych przetwarza dane osobowe, w związku z takimi danymi, które zostaną zapisane w dokumentach i jest dokumentem wspierającym rachunkowość, okres przetwarzania danych na podstawie (2) ustępu §169. ustawy C z roku 2000 wynosi przynajmniej 8 lat.

Organizowanie loterii nagrodowej

Administrator danych umożliwia interesariuszom, aby z podaniem, następnie wyszczególnionych swoich danych, uczestniczyli w loterii nagrodowej na podstawie zasad dotyczących danej loterii. Warunki dotyczące aktualnej (nych) loterii i zasady gier są dostępne na stronie internetowej.

Uczestnictwo w loterii nagrodowej opiera się na dobrowolnej zgodzie.

Krąg interesariuszy: Każda osoba fizyczna, która podając swoje dane zamierza uczestniczyć w loterii nagrodowej, organizowanej przez Administratorem danych.

Zakresy i cele przetwarzania danych:

nazwisko*

identyfikacja

numer telefonu

kontakt

e-mail adres

kontakt

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja podczas losowania oraz utrzymanie kontaku.

źródło danych osobowych: sam interesariusz.

Sposób przetwarzania danych: elektronicznie, manualnie.

Przekazywanie danych: nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

W stosunku danych do identyfikacji i utrzymania kontaktu trwa do przedawnienia egzekwowania praw i obowiązków pochodzących z tych stosunków prawnych, w związku którego stosunku prawnego Administrator danych przetwarza dane osobowe, w związku z takimi danymi, które zostaną zapisane w dokumentach i jest dokumentem wspierającym rachunkowość, okres przetwarzania danych na podstawie (2) ustępu §169. ustawy C z roku 2000 wynosi przynajmniej 8 lat.

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku z administrowaniem danych nie nastąpi.

W związku z danymi zaznaczonymi * Administrator danych zwróci uwagę na to, że jeśli interesariusz nie poda Administratorowi wymaganych danych, wtedy Administrator danych odmówi świadczenia usługi (przetwarzania danych).

 

Obecność i marketing na serwisach społecznościowych

Administrator danych jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook oraz w innych serwisach społecznościowych.

Korzystanie z serwisów społecznościowych, zwłaszcza ze stron Facebooka i poprzez niego nawiązanie, utrzymanie kontaktu z Administratorem danych i inne czynności dozwolone przez portal społecznościowy polega na dobrowolnej zgodzie.

Krąg interesariuszy: Te osoby fizyczne, które dobrowolnie śledzą, udostępniają, lubią strony społecznościowe Administratora danych, przede wszystkim na portalu społecznościowym facebook.com lub pojawiające się na nim treści.

Zakres i cel przetwarzania danych:

publiczna nazwa interesariusza

identyfikacja

publiczne zdjęcie

identifikacja

publiczny e-mail adres

kontakt

Wiadomość interesariusza przesłana za pomocą portalu społecznościowego

kontakt, podstawa do odpowiedzi

ocena przez interesariusza lub wynik innej czynności

poprawa jakości lub cel innej czynności

Administrator danych komunikuje się z interesariuszami przez portal społecznościowy wyłącznie wtedy i cel zakresu przetwarzanych danych wtedy staje się istotny, jeśli interesariusz poszuka Administratora danych przez portal społecznościowy.

Obecność na portalach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku i celem przetwarzania danych związanych z nim jest udostępnienie, upublicznienie, marketing treści znajdujących się na stronie internetowej. Za pomocą portalu społecznościowego interesariusz może dowiedzieć się również o najnowszych akcjach.

Interesariusz na podstawie warunków portalu społecznościowego dobrowolne wyraża zgodę na śledzenie, polubienie treści Administratora danych. Przykładowym określeniem interesariusz na wiadomości publikowane na ścianie znajdującej się na Facebooku moża zapisać się klikając na link „like”/„lubię”, i  tym wyraża zgodę dla Administratora danych do opublikowania jego wiadomości i oferty na własnej ścianie, i klikając na również tutaj znajdujący się „dislike”/”nie lubię” wypisać się, ponadto za pomocą ustawienia ściany może skreślić niechciane wiadomości na ścianie.

Interesariusz może oceniać Administratora danych tekstowo i liczbowo, jeśli na to portal społecznościowy pozwala.

Na portalu społecznościowym Administratora danych, zwłaszcza na jego stronie Facebooka opublikuje również zdjęcia/nagrania wideo o różnych wydarzeniach, o usługach Administratora danych, innych.  Administrator danych może połączyć stronę facebooka z innymi portalami społecznościowymi według zasad portalu społecznościowego facebook.com, w ten sposób przez opublikowanie na stronie facebooka należy rozumieć również opublikowanie na takich połączonych portalach społecznościowych.

Jeśli jest mowa o niemasowych nagraniach lub publicznym wystąpieniu (KC §2:48), Administrator danych zawsze przed opublikowanym zdjęć poprosi o pisemną zgodę interesariusza.

Interesariusz o przetwarzaniu danych danego portalu społecznościowego może otrzymać informację na danym portalu społecznościowym, odpowiednio do tego informację o przetwarzaniu danych portalu Facebook może otrzymać na adres www.facebook.com.

źródło danych osobowych: sam interesariusz.

Sposób przetwarzania danych: elektronicznie, manualnie.

Przekazywanie danych: nie zostaną przekazane osobom trzecim

Czynności techniczne i organizacyjne: patrz w oddzielnym rozdziale.

Prawa interesariusza i wykonywanie prawa: patrz w oddzielnym rozdziale.

Okres przetwarzania danych: do skreślenia na prośbę interesariusza.

Automatyczne podjęcie decyzji, utworzenie profilu: w związku z administrowaniem danych ze strony Administratora danych nie nastąpi.

Dane odwiedzania strony internetowej

Odsyłacze i linki

Strona internetowa Administratora danych również może zawierać takie linki, które wskazują na takie strony, które nie są obsługiwane przez Administratora danych, służą tylko do informowania odwiedzających. Administrator danych nie ma żadnego wpływu na treść i bezpieczeństwo stron internetowych obsługiwanych przez firmy partnerskie, w ten sposób nie jest za nie odpowiedzialny.

Prosimy przejrzeć regulamin polityki prywatności danych oraz oświadczenie dotyczące prywatności odwiedzanych przez was stron, zanim na danej stronie w jakiejkolwiek formie udostępnicie swoje dane.

Przetwarzający dane:

·         GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Do wysyłania listów marketingowych i informacyjnych

  Rackforest Spółka z o.o w zakresie handlu i doradztwa IT.

1116 Budapest, Sáfrány u. 6.

Usługi hostingu serwerów (Usługa (cPanel) hostingu, Backup usługa serweru, Usługa Serwer Hosting s, Usługa wynajmu serweru)

·         Dream Interactive Kft. - Seeme

1027 Budapest, Medve u. 24.

W przypadku problematycznych zamówień szybkie zawiadomienie przez sms

·         Netgo.hu Kft

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. 2.piętro. 202-204

Obsługa i rozwój strony internetowej

Cookie

Nazwa Cookie

Funkcja

Okres trwania

userlike

obsługa chatu

1 rok

capturly

optymalizacja, analiza

1 rok

google analytics

optymalizacja, analiza

4 lata

getsitecontrol

badanie satysfakcji

1 rok

beamer

kanał wiadomości

2 lata

google adwords

reklama, remarketing

2 lata

scarab

inteligentny system rekomendacji

1 rok

maileon

przesyłanie newslettera

2 lata

facebook

zalogowanie

brak przechowywania danych

google optimize

A/B testowanie, optymalizacja

1 rok

Capturly

żebyśmy mogli dostosować nasze strony internetowe do potrzeb naszych klientów, stosujemy system Capturly (https://capturly.com), z którym zbieranie i przechowanie danych odbywa się w celu marketingowym i optymalizacji. Dane te wykorzystamy do tworzenia profili użytkowników działających pod pseudonimem. Bez konkretnej zgody osoby zainteresowanej zebrane dane nie będę przydatne do tego, żeby odwiedzający stronę internetową mógł indywidualnie zidentyfikować i nie będą połączone z danymi osobowymi występującego pod pseudonimem. W związku tym informacje o waszej przeglądarce i urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do Internetu (kraj, adres IP w formie anonimowej, typ urządzenia, wymiar ekranu, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, odwiedzane strony, czas wizyty) zostanie opracowane i przechowane. W swojej przeglądarce może wyłączyć zbieranie i przechowanie danych, o czym więcej informacji można znaleźć w następującym linku: https://capturly.com/opt-out

GetSiteControll:

w tym celu, żeby poprawić mobilny widok naszej strony internetowej, do naszych klientów odwiedzających ją przez telefon, po zakończeniu zakupu wyświetlamy dwuetapowy formularz, którego wypełnienie jest opcjonalne. Wypełnienie formularza jest całkowicie anonimowe i analizuje użyteczność strony z telefonu.

Beamer:

nasza aplikacja Beamer jest odpowiednia do obsługi naszego kanału wiadomości. Podczas odwiedzania umieszcza jeden cookie do przeglądarki i przesyła powiadomienie użytkownikowi, jeśli od czasu jego wizyty zostały dodane nowe informacje. W komputerze na górze znajduje się mały dzwonek, w przypadku powiadomienia, z liczbą powiadomień, na tablecie i komórce jest wyświetlane w prawym dolnym rogu. Nie przechowuje żadnych osobistych, identyfikowalnych danych i konwertuje adres IP na przypadkową nazwę.

Scarab:

inteligentny rekomendator, który monitoruje zachowanie odwiedzających w sposób anonimowy, nieidentyfikowalny, na podstawie tego poleca produkt. Jest to niezbędnym elementem prostego, ponownego zakupu, aby zakupione, przeglądane produkty były dla odwiedzającego bezpośrednio osiągalne podczas następnej wizyty.

Userlike:

interfejs czatu on-line. Nadaje się do pomocy w zakupie odwiedzającym, jeśli wybierzemy funkję żywego czatu w dolnym lewym rogu. Dane podane w rozmowie i cały tekst rozmowy tych użytkowników, którzy skorzystają z usługi, przechowujemy przez 6 miesięcy, a następnie usuwamy.

Google Analytics:

Strona internetowa Google Analytics stosuje usługę analityki internetowej Google Inc. („Google“). Google Analytics przesyła na wasz komputer tzw. „cookies“, który jest przechowywany i wysyła dane o szczegółach wizyty. Dane cookie w każdym przypadku Google przechowuje na amerykańskich serwerach. Dane osobowe docierające do Analytics, np. Adres IP, identyfikator zamówienia są przekazywane do Google przez szyfrowanie, więc dane odwiedzających dla nas są nieidentyfikowalne. Korzystanie z plików cookie można zabronić odpowiednim ustawieniem swojego softweru przeglądarki. Zbieraniu i wykorzystaniu danych przez Google (cookies i IP) można zapobiec ściągnięciem i zainstalowaniem plug-in przeglądarki osiągalnej na poniższym linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Do instalowania cookie zabraniającego zamiast plug-in lub na przeglądarce mobilnych urządzeń  kliknąć na ten link, który następnie  zapobiega zbieraniu danych na tej stronie w ramach Google Analytics. Zakaz pozostanie w mocy do czasu, póki nie usuniecie pliku cookie. Jeśli cookie został skreślony, wystarczy ponownie kliknąć na niego. Dalsze informacje na temat Warunków korzystania z Google Analytics i jego Polityki prywatności można znaleźć na poniższych stronach: 
https://www.google.com/analytics/terms/us.html 
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/ 


Korzystamy również z Google Remarketingu, usługi reklamowej Google, za pomocą której możemy wyświetlić ukierunkowane reklamy dla wcześniej odwiedzających stronę internetową. Ta funkcja stosuje remarketing pomiędzy urządzeniami, z zastosowaniem Google AdWords i DoubleClick. Jeśli wyrazili Państwo zgodę, żeby Google powiązał historię przeglądarki i stron internetowych z waszym kontem Google, wtedy Google, informacje pochodzące z waszego konta Google i Google Analytics, wspólnie używa do dostosowania reklamy i określenia danych grupy docelowej dla remarketingu między urządzeniami. Jako użytkownik Google na „własnym koncie” możecie podać ustawienia własnej reklamy i wyłączyć wyświetlenie ukierunkowanych reklam. Zbieraniu danych i ich używaniu przez Google możecie zapobiec ściągnięciem i zainstalowaniem plug-in przeglądarki osiągalnej na poniższym linku: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Analityka, Facebook piksel

Administrator danych na stronie internetowej (lub na dowolnej ze stron podporządkowanych) za pomocą użycia tzw. Facebook piksel (poprzednio piksel śledzenia konwersji) osadza kod JavaScript, który przesyła kod dla Facebook, kiedy użytkownik odwiedza stronę lub wykonuje tam jakąś czynność. To z jednej strony pomaga zrozumieć zwrot kosztów wydanych przez Administratora danych na reklamę, z drugiej strony ułatwia, żeby wyświetlał swoje reklamy dla takich użytkowników, u których bardziej prawdopodobna jest konwersja poza Facebookiem. Facebook piksel nie zbiera osobistych danych, nie przechowuje, nie przesyła dalej. Więcej informacji o użytkowaniu, działaniu Facebook piksel można znaleźć na stronie www.facebook.com.

Facebook remarketing

Administrator danych na stronie internetowej (lub na dowolnej ze stron podporządkowanych) umieszcza zestaw kodu, którego celem jest to, by reklama, ogłoszenia Administratora danych stały się dostępne dla użytkownika odwiedzającego stronę internetową wtedy, kiedy korzysta z Facebooka. Zestaw kodu Facebook remarketing nie zbiera osobistych danych, nie przechowuje, nie przesyła dalej. Więcej informacji o używaniu, działaniu zestawu kodu można znaleźć na stronie www.facebook.com.

Google Adwords remarketing

Administrator danych na stronie internetowej (lub na dowolnej ze stron podporządkowanych) umieszcza zestaw kodu, którego celem jest to, by reklama, ogłoszenia Administratora danych stały się dostępne dla użytkownika odwiedzającego stronę internetową wtedy, kiedy przeglądają miejsca internetowe Sieci Google Display Hálózat, lub w systemie Google szukają wyrazu związanego z usługami Administratora danych. Zestaw kodu Facebook remarketing nie zbiera osobistych danych, nie przechowuje, nie przesyła dalej. Więcej informacji o używaniu, działaniu zestawu kodu można znaleźć na stronie http://support.google.com.

Na tej podstawie, Administrator danych nie korzysta z systemów analitycznych do gromadzenia danych osobowych.

Administrator danych zwraca uwagę użytkownikom na to, że większość przeglądarek internetowych przyjmuje cookie, natomiast odwiedzający mają możliwość automatcznie skreślić je lub automatycznie odmówić.

Ponieważ każda przeglądarka różni się, użytkownik, przy pomocy paska narzędzi przeglądarki, może indywidualnie ustawić swoje preferencje związane z cookie.

Administrator danych zwraca uwagę użytkownikom, że jest możliwe, iż nie mogą używać pewnych funkcji na stronie internetowej, jeśli zdecydują się nie akceptować cookie.

Przekaż, Administrator danych przekaże dane innym?

Przetwarzanie danych osobowych jest zasadniczo wykonywane przez Administratora danych lub jeśli zleca zadanie outsourcingowi, w tym przypadku zadanie wykonuje/ją przetwarzający dane, określeni w załączniku nr 1 Regulaminu. W tym przypadku Administrator danych przekaże dane przetwarzającym dane i odpowiada za działalność przetwarzających dane.

Jakie mam prawa?

Na podstawie Info tv. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawa interesariuszy są następujące: prawo do informacji, prawo do sprostowania, prawo do skreślenia, "prawo do bycia zapomnianym", prawo do blokowania / ograniczania danych, prawo do protestu, prawo zwrócenia się do sądu, prawo do złożenia wniosku do organu.

Szczegółowe definicje i ograniczenia poszczególnych praw są określone w Regulaminie.

Gdzie i jak mogę uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania, przekazywania danych oraz gdzie i jak mogę skorzystać ze swoich praw?

Administrator danych zwraca uwagę interesariuszom na fakt, że żądanie informacji oraz korzystanie z innych praw– jeśli nie jest wykluczone przez prawo – interesariusze mogą dokonać przesłaniem oświadczenia na adres e-mail dataprotection@petissimo.hu lub na inną dostępność Administratora danych. Administrator danych w jak najkrótszym czasie od otrzymania, ale maksymalnie w ciągu 15 dni zbada i odpowie na oświadczenie oraz podejmie niezbędne kroki na podstawie zawartych w oświadczeniu, w Regulaminie oraz w ustawie. W przypadku wspólnego przetwarzania danych, interesariusz może skorzystać ze swojego prawa u dowolnego administratora danych.

Gdzie mogę zwrócić się, w przypadku złamania mojego prawa do samostanowienia?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Krajowy Urząd ds. ochrony danych i wolności informacji

Adres: 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

W przypadku naruszenia praw związanych z obrażeniem nieletnich, szerzeniem nienawiści, treścią wykluczającą, sprostowaniem, prawem nieboszczyka, naruszeniem reputacji:

Krajowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji

1015 Budapeszt, Ostrom u. 23-25.

Adres: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Interesariusz, w przypadku naruszenia jego praw, może zwrócić się do sądu. Sąd działa w sprawie poza kolejnością. To, że zarządzanie danymi jest zgodne z przepisami prawa, Administrator danych musi udowodnić.

W tym przypadku, jeżeli Administrator danych naruszy prywatność interesariusza przez przetwarzanie danych niezgodne z prawem lub poprzez naruszenie wymogów bezpieczeństwa danych, interesariusz może żądać odszkodowania od Administratora danych.

W jaki sposób Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo moich danych?

Administrator danych zadba o bezpieczeństwo danych. W tym celu podejmuje te środki techniczne i organizacyjne oraz określa zasady postępowania, które są konieczne do egzekwowania zasad dotyczących danych i poufności.

Administrator danych chroni dane odpowiednymi środkami przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, przekazywaniem, ujawnianiem, usunięciem lub zniszczeniem, nieumyślnym zniszczeniem i zranieniem, a także przed staniem się niedostępnymi w wyniku zmiany zastosowanej techniki.

Adminsitrator danych dba o egzekwowanie zasad bezpieczeństwa danych drogą wewnętrznych regulaminów, instrukcji, procedur z odrębną treścią i formalnie odzieloną od Regulaminu ochrony prywatności i administrowania danych i niniejszej Ulotki.

Adminisntrator danych przy określaniu i zastosowaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo danych ze względu na rozwój aktualnej techniki z kilku możliwych rozwiązań przetwarzania danych wybiera tą, która zapewnia ochronę danych osobowych na wyższym poziomie, z wyjątkiem, jesli to stwarzałaby nieproporcjalną trudność.

Administrator danych, w obrębie swoich zadań związanych z ochroną informatyczną, szczególnie dba:

·         o środki zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w tym ochrona softwera i urządzeń hardwer oraz o ochronę fizyczną (ochrona dostępności, ochrona sieci);

·         o środki zapewniające możliwości przywracania baz danych, w tym o regularne tworzenie kopii zapasowych i oddzielnej bezpiecznej obsługi kopii (dublowanie, tworzenie kopii zapasowych);

·         o ochronę bazy danych przed wirusami (ochrona przed wirusami);

·         o fizyczną ochronę bazy danych oraz ich nośniki danych, w tym ochrona przed ogniem, uszkodzeniem wody, uderzeniem pioruna, innymi elementarnymi uszkodzeniami oraz odwracalność uszkodzeń wynikających z takich zdarzeń (archiwizacja, ochrona przeciwpożarowa).

Inne informacje

Administrator danych deklaruje, że

·         zarejestrował działalności przetwarzania danych podlegające zgłoszeniu w Narodowym urzędzie ochrony danych i wolności informacji, numery odpowiednich oficjalnych decyzji można znaleźć na stronie https://www.petissimo.pl.

·         ma prawo do zmiany Ulotki ze względu na zmieniające się w międzyczasie tło prawne, na dostosowanie do Regulaminu i innych wewnętrznych reguł.

Data: 1. maja 2018.

                                                                                       Dr. Varga Józsefné

                                                                                Dyrektor wykonawczy

                                                                                   Petissimo Sp. z o.o